ࡱ> ' !"#$%&,()*+-./0123Root Entry F@QSummaryInformation(HDocumentSummaryInformation8 WordDocument18 Oh+'0 < H T ` lx 4levKmDeGlN{tRlren Normal.wpt wumengying5@D8O@8@@Q@A> WX <WPS Office_11.1.0.8888_F1E327BC-269C-435d-A152-05C5408002CA՜.+,D՜.+,4 px Microsoft (\dlKSOProductBuildVer2052-11.1.0.88880TableData WpsCustomData P,KSKS18 AU8 T $W fTjZ$$- h pB  DN1 4levKmDeGlN{tRl _Bla?z ,{Nagzlvv0Onc :Nĉ4levKmDeGlN]\O OۏDeqQN)R(u EQRS%c4le gRVl~NmT>yOSU\v\O(u 9hnc 0-NNSNlqQTV4ll 0T 0-NNSNlqQTV4leagO 0I{l_lĉ 6R[,gRl0 ,{Nag(uV Q(W-NNSNlqQTVWQNN0Wh4lT0W N4lDn04lϑ04l(vKmvUSMO NSvQNNN4levKmvUSMO ^S_ cgqDe{tCgPT gsQ4le:ggGlN4levKmDe0 ,gRl@by4levKmDe/fcTy4le }vvKm0gStebgv;`y0 ,{ Nagm[{t 4levKmDe^\NV[y[v vQ[~vnx[0Sf0[ NSDevGlN0 O0X[P0O(uT{t OgqV[[hQTO[V[y[vĉ[gbL0 ,{VagGlNNCgv GlN4levKmDeUSMOvTlCgvSl_Ob0 NGlNOSe_GlNv ^S_fnxGlNUSMO@bN gvCg)RT^e\LvINR0 ,{Nag{tSO6R VRb4lL?e;N{#hQV4levKmDeGlNvvcw{t0 VRb4lL?e;N{(WV[nx[v͑_ll0VnlzvAmW{t:gg #,gAmWQ4levKmDeGlNvvcw{t vQv^\v4le:ggN N{yAmW4le:gg wQSO#~~[e0 w0ꁻl:S0v^Nl?e^4lL?e;N{#,gL?e:SWQ4levKmDeGlNvvcw{t vQv^\v4le:ggN N{yw~4le:gg wQSO#~~[e0 ,{mQagGlNV NR4levKmDe^S_ۏLGlN N V[W,g4leKmzvKmDe N 0Wh4l4ln0W wLueb0u`Amϑc6Reb0r^/eAmc6RebI{͑ebv4levKmDe N ͑0W N4l4ln0W0Ǒ:S0wm4leQO:SI{:SWv4levKmDe NSvQN:SW gsQ0W N4lv4levKmDe V 4l^04l5uz0Lp:SS_4l] zvS 4l0Ąl 4lDe N W^2*m0cm -N\lAm q\*m~p[fS:Sv4levKmDe mQ 4leg04lDnċNDe zS4lNNv4levKmDe N vQN4leKmzv4levKmDe0 ,{NagGlNv~~ AmW{t:gg0w~4lL?e;N{蕔^S_O TvsQLN{t ^z@b{VQ^GlN4levKmDevUSMOnUS0zp TU_TDechHh v^^JTwGlNUSMOGlN4levKmDevV0Q[03CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJaJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJaJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ  J L ycUI=1CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5+CJ OJPJQJo(aJ 5fHq CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ . 0 VX^zǻui]QA5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ nHtHz|TVh.0npͿui]QE9-CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ $&`b*FtvɽocOC3CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ 'CJ OJPJQJo(aJ mH sH nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ nHtHCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ $prvz{ocWL@4CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ &(`b| пsgYMA3CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ B*phCJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ FHbNPxz "D wk]QE9-CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ prt  "$*,yec`^SQ;&B*phCJ$OJQJo(^JaJ$5\U0JmHsHnHtHU0JU&B*phCJ$OJQJo(^JaJ$5\CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJaJ CJ OJPJQJo(aJ CJ OJPJQJo(aJ 5&66666666 0@P`p6666 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`pF@Fcke a$$1$CJKHmH sH nHtH_HN@Nh 1dB$$@&TJCJ,aJ,5KH,\$A@$؞k=W[SONi@Nnfh*2Z@"2~e,gOJQJ^JaJ.@2.yblFhe,gCJaJd^@Bdnf(Qz)d[$d\$-B*phCJOJQJ^JmH sH nHtH_H@Ru wcda$$G$@& $dN%dO&dP'dQ 9r CJOJQJ8 @b8ua$$G$ 9r CJ,Or, Char1aJrOr W[CQ W[CQ1 Char Char W[CQ W[CQ Char Char W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ Char Char W[CQ W[CQ W[CQ Char Char W[CQ W[CQ W[CQ Char Char W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ Char Char W[CQ W[CQ W[CQda$$1$aJ_H pOpW[CQ W[CQ1 Char Char W[CQ W[CQ Char Char W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ Char Char W[CQ W[CQ W[CQ Char Char W[CQ W[CQ W[CQ Char Char W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ W[CQ Char Char W[CQ W[CQ W[CQda$$1$aJ_H f@fQMNM$'njhkF>aGOIrT(w]u@DkOyYk2 $ !&{ !eD!Z!s!"|#$%w%u&dy&0'E(b(&)\* +0+x+~+-, ,a-,7J,e,c -0p10Ui1"q1|1?24 454C5Z5vc5w5T^67V$7IF7,|7 8-8AH8w3:fQ:^r:;S ; ;bT<;=>f>m.?6?7?P?a?!@W@B,B [BObB}BmZCDGKDw ElEF"pFFTH0tHHuI JjcJ*K}5KTK|K: LZMJM&_M:NdNsNSO!O|OP& P(PIP_P QzQw$Q~Q9S;S'Tp^TAUVVC,VgTViVhWq-WQWWW X[ XeXXftXr Y0YZ,ZRZKTZ)[j[X\ \l6^m`_x;`?`NW`<|a bZb'cR}cqd|d}d+eTffggqgg]g8h ihih~j kf'kl?l]UlEmn;no|4pC\paqFqSqfqtq*&rJs sst7ufuv?v=w 9xyvy z!zW6z6zjI{6| } }E}`}~h?~r~ Q8A"C~5> +3KCH}ZA G(r?Cm, -U|UBgogqst iLY(SY!FJtLXMW^v!}^^|$t(eH{X0W7aay@Q-3@k05Jr#-;;JM[_p +@ 3&Ah EQZs9p |&"K$63M|R!/,H"Idh k8eiQ[+;r9PCM NsVeJ BtDce -5LC c"ifKO@`a4@AMLO+p04s q>t* 4I$.gY B\'v3~t Y []`oD'X'elVmph~e9 Njb g]/z9U>IHt(G*Qt]+6N7 )%'o =xSb!|kvu,:.$=MRf Q]"GRNg{s;!Qo9V5[-}t-NiIK0NR3mKEMwMo).!!Ppw,;A "*{ Y'=LY(zTG Kq|7U<G ^| {&4:FI#b|Nzp5`gR8 %^7b |Q{ O , % D{~ O5 OU > H=*hOZqB8. 3pxe3$=#fg+5Zl["D)I_q]Cy5(q{$)t2>>(n .kB`*puOM Fm{"nX#r# i$$/% Y%w78&q)&X'FN'8'Y(M( )@)>*LN+h#+{,r$?,c-yt}-zP/. .@'.^7.L//4)h;5i5 `P6'+7P7+8{8C9W29\u:@:/.:h.:dS<)s=8=O&>j.>#>'?++@WAA]A,3BB~rjB1CV1C CPfED7D G|E!_FFk5H86H>H%&+I+|I,kIJq&)KpKLKeLH#L2>MG"MN/Na:N)pO(O PQQ(gQ-RSSkbSJeT"UPmU}WOXAn#YVY2YqYp ZrJZ~ZwZZZ@[e[J/\7\ \D|\]$O^Oue^E _3<_j^<_?G_vO_6`!6``(s9a?3aLaDqbb&@:b-bI\c-0bc?zcaYc+bd7CeLTgThh:(1i7Eidi)wl/lbl"m'DoHo!iOoo%~qXVaq^qYrfos>@sQs5szsvvYW3w)0z(xAzC_zt{v a|